Chaharrah Sadi

Katrin Korfmann | Chaharrah Sadi (detail) Teheran | 2011 | foto | 42 x 100 cm